Pod pojęciem pracy lub robót ziemnych mieści się sporo różnych czynności, wykonywanych na placach budowy. Głównym celem wszystkich z nich jest jednak odpowiednie ukształtowanie gruntu, zgodnie z założeniami projektowymi dotyczącymi konkretnej inwestycji. Warto zaznaczyć, że ten etap jest niezwykle istotny, gdyż wpływa na wszystkie późniejsze. Prace ziemne wykonuje się zarówno podczas budowy fundamentów, instalowania rurociągów, tworzenia zbiorników, a także w trakcie różnego rodzaju inwestycji mieszkaniowych. Jakie czynności zalicza się do tej kategorii?

Prace ziemne na placu budowy

Wszystkie zadania jakie wykonuje się na budowanie można podzielić na trzy etapy, które następują bezpośrednio po sobie.

1. Część przygotowawcza – ma ona na celu przygotowanie gruntu, na którym będą prowadzone wszelkie inwestycje. Całość prac zaczyna się od usunięcia z powierzchni wszystkiego co zbędne. Mowa m.in. o istniejących zabudowach, które należy poddać rozbiórce. Oprócz tego, konieczne jest przeniesienie linii energetycznych oraz łącznościowych w inne miejsce. Co z zielenią? Prace ziemne polegają na usunięciu tzw. mało wartościowej zieleni, do której zalicza się m.in. krzewy, darnina oraz pnie. Może się jednak zdarzyć, że niektóre elementy zielone mają zostać wykorzystane w późniejszym okresie i nie wolno ich usuwać. W takim przypadku, aby uchronić je przed uszkodzeniami, zostają odpowiednio zabezpieczone. Oprócz tego, niezbędne jest usunięcie warstwy ziemi roślinnej, czyli hamusu. Osoby zajmujące się robotami ziemnymi wytyczają obrys robót oraz wykonują prace mające na celu obniżenie lustra wody gruntowej.

2. Część podstawowa – zaliczają się do niej przede wszystkim wykopy i nasypy. W ten sposób można zmienić ukształtowanie terenu zarówno na stałe, jak i na okres tymczasowy. Wszystkie czynności, które wykonuje się na tym etapie wpływają na to w jaki sposób ostatecznie prezentuje się otoczenie wokół inwestycji. Prace ziemne będą polegać na usunięciu sporej ilości urobku. Robotnicy wykorzystują metodę czołową lub warstwową (w przypadku wykopów). Jeśli chodzi o nasypy, można tworzyć skośne lub poziome warstwy. Na tym etapie niezbędne jest także odwadnianie wykopów.

3. Część wykończeniowa – w tym przypadku prace mają na celu ostateczne ukształtowanie podłoża. Co za tym idzie, wykonuje się przede wszystkim profilowanie nasypów. Kolejnym krokiem jest wyrównanie dna wykopów oraz skarp. Na końcu nanosi się nową warstwę ziemi roślinnej. Może pojawić się także mała architektura ogrodowa.

Co warto wiedzieć na temat robót ziemnych?

Prace ziemne nie mogłyby być prowadzone bez obecności maszyn. Na każdym placu budowy z pewnością spotkamy takie pojazdy jak koparki, spycharki, równiarki oraz zgarniarki. Za ich pomocą można m.in. przemieszczać grunt, oczyszczać teren, szybko tworzyć wykopy i wyrównywać teren.

Warto zaznaczyć, że zakres robót ziemnych może nieco się zmieniać w zależności od charakteru niektórych elementów. Przykładowo, jeśli wykopy mają być na stałe, konieczne jest umocnienie skarp. Tego typu czynności wykonuje się w części podstawowej i są one absolutnie konieczne, aby w przyszłości nie dochodziło do osuwania się ziemi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku nasypów o charakterze stałym. Tutaj także pojawia się konieczność umocnienia skarpy. Najczęściej realizuje się to przy pomocy betonowych płyt, trawy lub kamieni.